REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO ZRYJZDROWOCATERING.COM

 1. Postanowienia wstępne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków korzystania z Serwisu  www.zryjzdrowocatering.com 

 2. Właścicielem Serwisu www.zryjzdrowocatering.com jest Anna Zientalska  prowadząca działalność gospodarczą posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ul Niegolewskich 10/10 60-232 Poznań NIP 8882998328 REGON 341325614, adres poczty elektronicznej: kontakt@zryjzdrowocatering.com oraz adresy i numery kontaktowe wskazane na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” (dalej zwany jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”)

 3. Usługodawca prowadzi Serwis www.zryjzdrowocatering.com oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług oraz Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy. Usługobiorca to samodzielny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego może korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych oraz pozostałych jego funkcjonalności, w tym dokonać zakupu/zamówienia Usługi.

 1. Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:
 1. Usługodawca – właściciel serwisu www.zryjzdrowocatering.com Anna Zientalska, prowadząca działalność gospodarczą posiadający: adres miejsca wykonywania działalności : ,ul Niegolewskich 10/10  60-232 Poznań NIP 8882998328 REGON 341325614, adres poczty elektronicznej: kontakt@zryjzdrowocatering.com oraz adresy i numery kontaktowe wskazane na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”
 2. Serwis internetowy, serwis, zryjzdrowocatering.com – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://zryjzdrowocatering.com oraz jego subdomenami.
 3. Usługa, dieta – usługa przygotowania i dostawy posiłków wyszczególnionych na stronie Serwisu w ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem.
 4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.zryjzdrowocatering.com  zgodnie z Regulaminem.
 5. Cennik – informacje na temat oferty cenowej usługi, dostępny na stronie www.zryjzdrowocatering.com
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.
 7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do soboty
 8. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy i płatności.
 9. Klient, Usługobiorca:

1e) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

2e) osoba prawna; albo

3e) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

 1. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Konto usługodawcy – elektroniczne konto w Serwisie www.zryjzdrowocatering.com , tzn. oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym z wykorzystaniem jego funkcjonalności, w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach.
 3. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o aktualnościach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego www.zryjzdrowocatering.com oraz Usług.
 5. Prawo autorskie– ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
 6. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego www.zryjzdrowocatering.pl

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców i Klientów oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

2a) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

2b) dostęp do poczty elektronicznej;

2c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej);

2d) włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

2e) minimalna rozdzielczość ekranu 1280×1040 px.

IV. Usługi elektroniczne dostępne w serwisie

 1. Z Serwisu internetowego korzystać może każdy Usługobiorca na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

– formularza Zamówienia;

– konto;

– newsletter.

3. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne oraz Usługi bez wad.

V. Warunki korzystania z formularza zamówienia

 1. Pełne korzystanie z Formularza Zamówienia w sposób umożliwiający złożenie Zamówienia nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. W przypadku jednak posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę jego uzupełniania na stronie Serwisu Internetowego, poprzez wybór rodzaju Usługi i określenie pozostałych warunków świadczenia Usługi spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków
 1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia i
 2. kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia.
 1. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, miejsce dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych/świątecznych, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, preferowane godziny dostawy spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia oraz danych dotyczących świadczenia Usługi: rodzaj Usługi, ilość, okres i data rozpoczęcia świadczenia Usługi, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

6)  WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Rozpoczęcie korzystania z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

 2. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz danych dotyczących świadczenia ewentualnych Usług: adres Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych/świątecznych, preferowane godziny dostawy spośród dostępnych.

 3. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – w takim wypadku konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego checkboxa oraz podanie dodatkowo hasła.

 4. Usługobiorca może posiadać jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

 5. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zryjzdrowocatering.com lub też pisemnie na adres: ul Andrzeja i Władysława Niegolewskich 10/10 60-232 Poznań. Usługobiorca może także samodzielnie zrezygnować z dalszego korzystania z Konta poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy korzystając z opcji dostępnych w jego ramach. Usunięcie Konta nie ma wpływu na realizację uprzednio zakupionych Usług.

7)  WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne. Zapisanie na Newsletter możliwe jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia lub tworzenia Konta za pomocą formularza rejestracji.

 2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zryjzdrowocatering.com lub pisemnie na adres:ul Andrzeja i Władysława Niegolewskich 10/10 60-232 Poznań. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

VIII. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest uprzednie złożenie przez Klienta Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej informacja o łącznej cenie podawana jest Klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.
 3. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z rozdziałem V Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres kontakt@zryjzdrowocatering.com lub i w zakładce „kontakt”. Zamówienie składane za pomocą poczty elektronicznej powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku Zamówienia składanego za pomocą Formularza Zamówienia – w razie braków lub potrzeby uzupełnienia informacji Sprzedawca poprosi Klienta o ich uzupełnienie.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
 6. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu z uwzględnieniem poniższych zasad:
 1. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym Zamówieniu;
 2. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od  drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez
 1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz
 2. przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Treść umowy o świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.
 1. Klient jest uprawniony zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.

IX. Sposoby i terminy płatności za usługę

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:
 1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Płatność gotówką u kierowcy dostarczającego zamówienie.
 3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.tpay.com/.
 4. Płatność z wykorzystaniem vouchera.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca przydzieli Klientowi indywidualny numer rachunku bankowego do dokonania przelewu oraz poinformuje Klienta o jego numerze za pośrednictwem poczty elektronicznej po złożeniu Zamówienia oraz poprzez umieszczenie takiej informacji w ramach Konta Usługobiorcy.
 2. W przypadku korzystania przez Klienta z płatności za pośrednictwem serwisu tpay.pl rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą obsługę tych płatności prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A, ul. Św. Marcin 73/6 , 61808 Poznań, tel. +48 (61) 66 82 778, WWW: www.tpay.com, e-mail: info@tpay.com . Krajowy Integrator Płatności SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę najpóźniej do godziny 14:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.

X. Koszt, sposoby i terminy dostawy usługi do Klienta

 1. Dostawa w ramach realizacji Usługi dostępna jest na obszarze wskazanym w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego. Poza wskazanym miastem (Poznań) realizowane są również dostawy w okolicznych miejscowościach (za dodatkową opłatą, miejscowości pod miastem) . Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
 2. Koszt dostawy na terenie miasta Poznań jest wliczony w cenę Usługi.
 3. Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę lub na zlecenie Sprzedawcy.
 4. Dostawa jest realizowana zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi – od dnia wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym oraz przez okres i pod adres ustalony umową o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem zdania następnego. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) na podstawie uprzednio przyjętego do realizacji Zamówienia następuje zgodnie z poniższymi zasadami:
 1. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 12:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu
 2. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 12:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od  drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
 1. Dostawa jest realizowana w Dni Robocze w godzinach podanych w Formularzu Zamówienia. Klient może podać w Formularzu Zamówienia preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym, aczkolwiek nie są one wiążące dla Sprzedawcy – Sprzedawca może dokonać dostawy w całym podanym przedziale czasowym. W przypadku Usługi obejmującej także dni niebędące Dniami Roboczymi, dostawa posiłków na te dni w ramach Usługi dokonywana jest w ostatni Dzień Roboczy poprzedzający te dni, chyba że Usługodawca i Klient ustalą dostawę w inny sposób.

XI. Promocje, vouchery i hasła rabatowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Usług obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Serwisu Internetowego i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów o świadczenie Usług.
 2. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 3. Poniższe postanowienia dotyczące voucherów i haseł rabatowych mają zastosowanie, chyba że odrębny regulamin korzystania z danego voucheru lub hasła rabatowego stanowi inaczej.
 4. W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Klient ma możliwość podania posiadanego kodu vouchera lub hasła rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient podaje kod voucher lub hasło rabatowe w treści wiadomości.
 5. Voucher to bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do wykorzystania go w Serwisie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz warunkami na nim podanymi, w oznaczonym na nim terminie oraz o wartości na nim zapisanej. Bon towarowy nie jest Usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do dokonania za jego pomocą płatności w Serwisie Sprzedawcy. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Usługi w Serwisie Internetowym.
 6. Posiadacz vouchera jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania vouchera w oznaczonym na nim terminie (termin ważności vouchera) oraz w wartości na niej zapisanej poprzez zakup Usług w Serwisie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Voucher zastępuje w Serwisie środki pieniężne o wartości na nim zapisanej celem dokonania płatności tytułem Usługi, ale sam nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Klient ma prawo zrealizować voucher także w przypadku Usługi, której wartość przekracza wartość nominalną vouchera, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z pozostałych dostępnych sposobów płatności w Serwisie. W przypadku Usługi, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanym voucherze, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Usługi, a wartością zapisaną na voucherze. Klient nie jest także upoważniony do ponownego wykorzystania vouchera.
 9. Hasło rabatowe to indywidualny kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym w wysokości oraz w okresie określonym przez Sprzedawcę przy wydaniu danego hasła rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości umowy sprzedaży. Hasło rabatowe nie ma zastosowania do Usługi opisanej na stronie Serwisu jako testowa (Zestaw testowy).
 10. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym.

 11. Klient nie może jednocześnie skorzystać z promocji, vouchera oraz hasła rabatowego. Hasło rabatowe oraz voucher nie łączą się z innym hasłem rabatowym lub voucherem.

XII kontakt z usługodawcą

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@zryjzdrowocatering.com i pozostałe adres e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego) oraz poczta tradycyjna (ul Andrzeja i Władysława Niegolewskich 10/10 60-232 Poznań), za pośrednictwem których można wymieniać informacje dotyczące korzystania z Serwisu oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę. Usługobiorcy i Klienci mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

XIII reklamacje dotyczące serwisu internetowego oraz usług

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług Usługobiorca oraz Klient może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@zryjzdrowocatering.com lub pisemnie na adres:ul Andrzeja i Władysława Niegolewskich 10/10 60-232 Poznań lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 2. roszczenia Usługobiorcy / Klienta; oraz
 3. danych kontaktowych składającego reklamację.
 1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

XIV Odstąpienie od umowy

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców oraz Klientów będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Z zastrzeżeniem rozdziału 14 ust. 2 Regulaminu Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul Andrzeja i Władysława Niegolewskich 10/10 60-232 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@zryjzdrowocatering.com lub na pozostałe adres e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.

XV. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XI Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca/Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie Usług.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.